Chiến lược


Chiến lược của từng mục tiêu kinh doanh cụ thể luôn được xây dựng trên sự góp ý của những thành viên liên quan không phân biệt vị trí cao thấp trong công ty và sự tham khảo ý kiến khách quan của những thành viên khác nếu có.Thành viên của
Please upgrade IE 8+, Download here