Triết lý kinh doanh


TiLa trân trọng giá trị nhân bản và lợi ích cộng đồng của từng công việc thực hiện, thượng tôn pháp luật và các qui định ngành nghề ở mỗi tác nghiệp, tuyệt đối không chấp nhận những hành vi sai trái đi ngược lại nền tảng đạo đức công việc và nội qui kỷ luật của công ty. TiLa chọn cho mình con đường khá gai góc khi  tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh của công ty không phải là đích đến mà mục tiêu kinh doanh phải bao gồm cả những giá trị vật chất và tinh thần đóng góp cho xã hội.

Thành viên của
Please upgrade IE 8+, Download here