Sứ mệnh


TiLa mang sứ mệnh cung cấp những dịch vụ logistics (B2B và B2C) độc đáo, linh họat, tiết kiệm và hiệu quả cho khách hàng xuất phát từ sự thông hiểu nhu cầu dịch vụ của khách hàng, và sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tương xứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Thành viên của
Please upgrade IE 8+, Download here